วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:07 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
161 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-26 2019-02-28
162 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเคมี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-26 2019-03-01
163 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-26 2019-03-01
164 ประกวดราคาซื้อขุดปฏิบัติการทางชีววิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-26 2019-02-28
165 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-25 2019-03-01
166 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงออร์เคสตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-25 2019-03-01
167 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ Shopping List ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ Shopping List ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-25 2019-02-28
168 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-25 2019-03-01
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 18 ล/55-ก(นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-25 2019-03-08
170 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) 2019-02-25 2019-02-26
171 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-25 2019-02-25
172 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-18 2019-02-25
173 ประกวดราคาชื้อโปรแกรมสำหรับ Smart Ckass Room ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-18 2019-02-25
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-02-13 2019-02-20
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ปสช.102/26 อาคารเรียน 3 อาคารเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-13 2019-02-20
176 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-02-13 2019-02-20
177 ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 2019-02-13 2019-02-20
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-13 2019-02-20
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-12 2019-02-20
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-12 2019-02-20