วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:14 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม นาฎศิลป์ และดนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-25 2019-04-05
142 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ระยะ 12 เดือน) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-21 2019-03-27
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-20 2019-04-18
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-18 2019-03-25
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 แห่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-18 2019-03-29
146 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-18 2019-03-21
147 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-15 2019-03-20
148 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Volume License) จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-15 2019-03-21
149 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-15 2019-03-19
150 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยี่การเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-14 2019-03-21
151 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 2019-03-13 2019-04-02
152 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Campus Backbone System) ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล (Bata Center and Data Recovery) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯและศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-12 2019-04-05
153 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-11 2019-03-18
154 ประกวดราคาซื้อชุอปฎิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-11 2019-03-15
155 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-06 2019-03-12
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-04 2019-03-12
157 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคและการพยาบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-04 2019-03-06
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-03-04 2019-03-12
159 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-02-26 2019-03-04
160 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครุศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing 2019-02-26 2019-03-04