วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:25 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
101 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2019-09-06 2019-09-06
102 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2019-08-29 2019-08-19
103 ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเปาะ ไปบ้านหมากมาย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2019-08-21 2019-08-28
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง สะพานหนองขาม ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-08-21 2019-08-28
105 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 2019-08-20 2019-08-13
106 ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ 2 ประตู ตอนเดืียว) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-08-19 2019-08-23
107 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-19 2019-08-23
108 ประกวดราคี
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสรอมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-15 2019-09-02
110 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อย 2019-08-09 2019-08-20
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร่้างปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2019-08-09 2019-08-19
112 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดยด
113 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2019-08-07 2019-08-14
114 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2019-07-31 2019-08-14
115 ประกาศายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนฯ) 2019-07-30 2019-08-19
116 ประกาศขายทอดตล่ดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 2019-07-26 2019-08-22
117 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ 2019-07-22 2019-08-13
118 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-07-04 2019-07-10
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2019-07-02 2019-07-18
120 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของ รพ.มหาชนะชัย 2019-06-25 2019-07-04