วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:36 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
61 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-30 2020-04-07
62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 2 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-30 2020-04-08
63 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตและเผยแพร่เอกสารสื่อการเรียนการสอน - สอบมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ห้อง สด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-03-31
64 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตและเผยแพร่เอกสารสื่อการเรียนการสอน - สอบมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ห้อง สด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-03-31
65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ห้อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-04-01
66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-04-01
67 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 25 เครื่อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-04-02
68 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านความเป็นเลิศการบ่มเพราะดิจิตัลศตาร์อัพ และ co-working space มหาวิลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล 2020-03-27 2020-03-31
69 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านความเป็นเลิศการบ่มเพราะดิจิตัลศตาร์อัพ และ co-working space มหาวิลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
70 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู แบบจ่ายลม 4 ทิศทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 20 เครื่อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-03-27 2020-04-02
71 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู แบบจ่ายลม 4 ทิศทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 20 เครื่อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding
72 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป(Microsoft Volume License) จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) 2020-03-27 2020-04-01
73 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-03-27 2020-03-27
74 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2020-03-24 2020-03-24
75 ขายทอดตลาดบ้านพักผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 หลัง พร้อมรื้อถอน ของ รพ.ยโสธร 2020-03-24 2020-04-03
76 ประกวดราคาจ้างบปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมแตงโมหวาน 2020-03-23 2020-03-30
77 ประมูลขายทอดตลาดไม้ยาง 2020-03-16 2020-03-30
78 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารที่เป็นที่ราชพัสดุ บ้านพักผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 หลัง 2020-03-16 2020-03-16
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กกิจกรรมหลัก: ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดแขวนสูง Over Head Sign ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 2020-03-11 2020-03-18
80 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ สื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 2020-03-10 2020-03-16