วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:42 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
41 ประกวดราคาจ่้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพลศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-04-16 2020-04-22
42 ขาย
43 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 2 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bididing 2020-04-10 2020-04-14
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดถาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ฯ 2020-04-10 2020-04-16
45 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ ของบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2020-04-10 2020-04-21
46 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e GP ของกรมบัญชีกลาง 2020-04-08 2020-04-17
47 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตชั้่นสูง ต.ในเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ตัว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bididng 2020-04-08 2020-04-20
48 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจ หายใจ และการตรวจความผิดปกติของช่องท้อง อัจฉริยะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ตัว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-04-08 2020-04-20
49 ประกวดราคาชื้อชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวดาร) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯจ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-04-07 2020-04-14
50 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองเสมือนจริงระบบกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding 2020-04-03 2020-04-10
51 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโมบาย แอพพลิกเคชั่น มหาวยิทยาลัยราชภัฎอุบลฃราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 2020-04-03 2020-04-30
52 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2020-04-02 2020-04-02
53 ยกเลิกประกระกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้่องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 2 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2020-04-02 2020-04-02
54 ประกาศผลการปรกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-04-02 2020-04-02
55 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-03-31 2020-04-03
56 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอบุลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-31 2020-04-03
57 ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการทางเทคโนโล
58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Smaet Classroom) มหาวิยทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล จำนวน 5 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-30 2020-04-08
59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-03-30 2020-04-07
60 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน 1 ระบบ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-30 2020-04-03