วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  17:54 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
321 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำแดง - บ้านคำแขนศอก ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
322 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบ่อ - ย้านนาโป่ง ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
323 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอนกลอย - บ้านท่าเยี่ยม ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
324 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองขอน - บ้านหนองเรือ ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
325 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกถนนเลี่ยงเมือง - บ้านห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.10126 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-06 2017-12-14
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 10529 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-06 2017-12-18
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105(29) ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-06 2017-12-15
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน วด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-06 2017-12-14
330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อิจัดซื้อเครื่่องตรวจค้นเอ็กเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-ray)ขนาด 60x40 ซม.ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่บรษัท เอ็มพีเชด โซลูชั่น จำกัด 2017-12-06
331 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ (แบบมีเงื่อนไข)ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-01 2017-12-19
332 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,185,500 บาท ( สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบบาทถ้วน ) 2017-12-01 2017-12-01
333 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,979,000 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้่วน ) 2017-12-01 2017-12-01
334 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประ 2561 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-11-12
335 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,185,500 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบ่ทถ้วน) 2017-11-30 2017-12-01
336 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,141,900 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 2017-11-28 2017-11-30
337 มีความประงค์จะปรักวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลี่ยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,113,700 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเดจ็ดร้ยบาทถ้วน) 2017-11-27 2017-11-27
338 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,020,200 บาท (สามล้านสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 2017-11-27 2017-11-27
339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวอธี e-Auction ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์อิมแทคท์ จำกัด ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการผู้ผลิต ในราคา 459,400,00 บาท(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท 2017-11-17 2017-11-23
340 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนสกรีต โดยวิธี pavement in-place Recycling สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร-บ้านทรายงาม หมู่ ๕ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก่ว จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิก 2017-11-21 2017-12-07