วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  17:28 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร่้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 104/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 104/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่้วม สพฐ. 4 ส้วม 4 ที่นั่ง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
308 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 3 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-21
309 ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.10326 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
310 ปรุะกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคาร สพฐ.4 ห้องส้วม 4 ห้อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-12 2017-12-25
312 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-08 2017-12-21
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.10126 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-15
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-18
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-15
316 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านม่วงกาชัง - บ้านสวาท ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
317 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแจนแลน - บ้านดงมะหรี่ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
318 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแข้ - บ้านโนนยาง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
319 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกุดชุม - บ้านผักกะย่า ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19
320 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสร้างช้าง - บ้านโคกสวาท ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-07 2017-12-19