วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:43 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
281 สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินท้องที่ อ.เมืองยโสธร อ.มหาชนะชัย อ.คำเขื่อนแก้ว อ.เลิงนกทา อ.ทรายมูล อ.ไทยเจริญ อ.ป่าติ้ว อ.ค้อวัง และ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 2018-01-24
282 ระกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พล้งงานในหน่วยงานาครัฐ - มหาวิทยาล้ยราชภัฎอุบลราชธานี ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-23
283 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อเพพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มปรปะสิทธิภาพการใชข้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (แบบมีเงื่อนไข) (ครั้งที่ ๒ ) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-23
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนากิจการนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-17
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ค.ส.ล. ๑ ชั้น ยกพื้นสูงจากระดับพื้นดิน ๐.๙๐๑ เมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-12
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-11
287 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-09
288 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-08
289 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-08
290 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-08
291 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-04
292 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ 2018-01-03
293 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ 2018-01-03
294 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 2017-12-29
295 Top-100 Thailand 2017-12-25 2018-01-03
296 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-15 2017-12-19
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-15 2017-12-25
298 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-15 2017-12-20
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน ชั้นบน 5 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-13 2017-12-27
300 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2017-12-13 2017-12-25