วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:16 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
261 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-08-09 2018-08-09
262 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(พร้อมติดตั้ง) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-08-08 2018-08-15
263 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ(กิจกรรม:ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัีติราชการแบบบูรณาการ)ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-07-26 2018-07-26
264 ประกาศราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 2018-07-26 2018-08-07
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-07-18 2018-07-26
266 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (กิจกรรม: ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัีติราชการแบบบูรณาการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-07-04 2018-07-09
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด 3 ช่วง 2018-06-21 2018-06-27
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด 4 ช่วง 2018-06-21 2018-06-27
269 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2018-06-05 2018-06-20
270 ประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก 2018-06-04 2018-06-16
271 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2018-06-04 2018-06-04
272 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 2018-05-30 2018-05-30
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อำเภอค้อวัง,มหาชนะชัย จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-18 2018-05-18
274 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-16 2018-05-16
275 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 381 รายการ 2018-05-04 2018-05-18
276 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-05-10 2018-05-10
277 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) 2018-05-03 2018-05-22
278 ตกลงราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาภาครัฐเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 2018-04-30 2018-05-03
279 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsft Volume License) จำนวน 1 ชุด (e-bidding) 2018-04-26 2018-04-30
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ยโสธร - สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.๒๖๖ + ๘๐๐ ระยะทาง ๑.๓๖๖ กม.ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2018-01-30