วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  17:48 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-10-16 2018-10-29
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักสวัสดิการ จำนวน 1 งาน 2018-10-12 2018-10-17
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องแสงสว่างสนามฟุตบอล LED จำนวน 1 งาน 2018-10-12 2018-10-16
244 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สื่อมัลดิมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 1 ระบบ (พร้อมติดตั้ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-09-26 2018-10-01
245 ขอยกเลิกประกาศการจัดซื้ออาหารดิบสำหรับปรุงขึ้นจำหน่ายในเรือนจำจังหวัดยโสธร 2018-09-21
246 การจัดซื้ออาหารดิบสำหรับปรุงขึ้นจำหน่ายภายในเรือนจำ 2018-09-18 2018-09-26
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุปราช ช่วงจากแยกถนนพรหมศรี ถึงแยกถนนด้านหลังวัดกลางโพธิชัย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-09-17 2018-09-24
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยกถนนเรืองแสนกรรฐ์ ถึงแยกถนนโพธิราช ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2018-09-17 2018-09-24
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกองลูกค้า ช่วงจากแยกถนนราชบุตร ถึงแยกถนนวังน้ำเย็น ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-09-17 2018-09-24
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 1 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-09-17 2018-09-24
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-09-14 2018-10-09
252 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-09-14 2018-09-19
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล.วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ถนนวังน้ำเย็น(ด้านขวาทาง) ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 1 ถึงแยกถนนไชยกุมาร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-09-11 2018-09-18
254 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e- biding ) 2018-09-05 2018-09-12
255 ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 2018-08-31 2018-09-06
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแวมถนนลาดยางแอสฟัลท์ท์ติกคอนกรีต สายถนนบ้านค้อวัง - บ้านเปาะ - บ้านเหล่าน้อย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-08-30 2018-09-13
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4,8 สาย จากบ้านนายหนา ถึงบ้านนายดร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-08-27 2018-08-27
258 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 371 รายการ 2018-08-15 2018-08-24
259 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฎิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ครั้งที่ 2 2018-08-16
260 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2561 2018-08-09 2018-08-09