วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  17:26 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-27 2018-12-04
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ก้าง 5 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 1 รายการ ยาว 235 เมตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-23 2018-11-30
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบนผิวถนนเดิม ก้วาง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-23 2018-11-30
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สวปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-22 2018-11-29
225 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผลิตสื่อเผยแพร่ และโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภาคเอกชน 2018-11-16 2018-11-16
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสูง ต.กุดชุม - บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขี้เหล็ก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว - บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมะซ่อม ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา - บ้านหนองสองห้อง ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโซง ต.ทุ่งมน -บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดชุม ต.กุดชุม - บ้านคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย - บ้านดงมะหรี่ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -biding 2018-11-09 2018-11-09
233 ประวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-11-07 2018-11-12
234 การจำหน่ายเศษอาหารผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-11-05 2018-11-12
235 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมารกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บสี่ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2018-11-05 2018-11-16
236 ประกวดราคาการจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดรัอยเอ็ด พร้อมผลิตสือเผยแพร่ และโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภาคเอกชน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-10-30 2018-11-01
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายทางบ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 2018-10-29 2018-11-06
238 เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมือบงยโสธร (ส้วมสาธารณะ) ตลาดสดเทศบาล 1 2018-10-29 2018-11-07
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) 2018-10-18 2018-11-01
240 ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2018-10-17 2018-10-29