วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  18:38 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ซ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-19 2018-12-26
202 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ( รายการ:ก่อสร้างรั่้วอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-18 2018-12-21
203 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 2018-12-17 2018-12-24
204 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและแผนเผยแพร่ และครุภัณณฑ์งานบ้านงานครัว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 รายการ 2018-12-13 2018-12-20
205 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 2018-12-13 2018-12-20
206 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-12 2018-12-19
207 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-12 2018-12-12
208 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-11
209 ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 169 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 513 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2008-06-04 2018-12-18
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) และลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-11 2018-12-17
211 ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการในเขตทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - โนนทอง ระหว่าง กม.298+298 - กม.330+998 ท้องที่อำเภอไพรบึง และอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 2018-12-11 2018-12-13
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-07 2018-12-14
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-07 2018-12-17
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปซ.301/26 (บ้านพักเดี่่ยว) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-04 2018-12-13
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ซ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-03 2018-12-12
216 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 2018-11-30 2018-12-13
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-30 2018-12-07
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-29 2018-12-07
219 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-29 2018-12-06
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง ,ลานกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-28 2018-12-06