194 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.010904/ ว 24 11 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding ราคากลาง 833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding ราคากลาง 833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -GP ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.yst๒.go.th ,www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 064 1370 436 ในวันและเวลาราชการ

 

ราคากลาง 833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-13
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2