193 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ปสช.102/26 อาคารเรียน 3 อาคารเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.030504/ว 26
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ปสช.102/26 อาคารเรียน 3 อาคารเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 อาคารเรียน 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลาง 1,664,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -GP ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือ www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 063 7268 886 ,089 4651  572 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 1,664,000 บาท ( หนึ่่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-13
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2