192 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.010904/ว 23 11 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding
รายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองแหน ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากข้อมูล ปร.4 ก ที่ลงในระบบผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ขาดรายละเอียดบางรายการ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้าง ดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 084 8298 743 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง ******************** บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-13
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2