191 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.010501/31 11 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือยฯ ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง
รายละเอียด

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือยฯสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จะดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างจัดจ้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 813,400 บาท (แปดแสนหนึ่งสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เนื่องจากข้อมูลในระบบ e -GP ผิดพลาด ข้อความไม่สมบูรณ์ จึงขอยกเลิกประกาศ ดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 097 3363 501 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 813,400 บาท (แปดแสนหนึ่งสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-13
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2