189 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.010607/10 8 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 83 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding ราคากลาง 2,717,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -GP ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระยบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.yst๒.go.th ,www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 082 1310 613 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 2,717,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-12
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2