188 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.020301/ว18
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding ราคากลาง 2,724,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.yst๒.go.th ,www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081 9661 107 ,085 0151 494 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 2,724,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-12
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2