187 : ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.01054/ ว33 8 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์ประกวดราคาจ่้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลาง 2,697,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข 093 1935 993 ,093 3730 928 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 2,697,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-12
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2