186 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เลขที่ประกาศ ศธ 04118.050304/19 8 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ่าสงก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลาง 1,115,793.40 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนี่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GPของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.30น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089 4206 638 ,081 0499 954 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 1,115,793.40 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-11
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2