185 : ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เลขที่ประกาศ ศธ04118.050102/30 8 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีการจัดหา ประกวดราคา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ ต.กุดเชียงหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35120
เรื่อง ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียด

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลาง 1,663,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้่องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 08.30 -16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://web.ityasothon.com ,www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086 8739 505 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง 1,663,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) บาท
วันที่ประกาศ 2019-02-11
วันเปิดซอง 2019-02-20
ไฟล์แนบ
ผู้สร้าง 2