วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  18:21 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผลิตสื่อเผยแพร่ และโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภาคเอกชน 2018-11-16 2018-11-16
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสูง ต.กุดชุม - บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขี้เหล็ก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว - บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมะซ่อม ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา - บ้านหนองสองห้อง ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโซง ต.ทุ่งมน -บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดชุม ต.กุดชุม - บ้านคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย - บ้านดงมะหรี่ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -biding 2018-11-09 2018-11-09
9 ประวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-11-07 2018-11-12
10 การจำหน่ายเศษอาหารผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-11-05 2018-11-12
11 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมารกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บสี่ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2018-11-05 2018-11-16
12 ประกวดราคาการจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดรัอยเอ็ด พร้อมผลิตสือเผยแพร่ และโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภาคเอกชน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-10-30 2018-11-01
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายทางบ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 2018-10-29 2018-11-06
14 เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมือบงยโสธร (ส้วมสาธารณะ) ตลาดสดเทศบาล 1 2018-10-29 2018-11-07
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) 2018-10-18 2018-11-01
16 ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2018-10-17 2018-10-29
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2018-10-16 2018-10-29
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักสวัสดิการ จำนวน 1 งาน 2018-10-12 2018-10-17
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องแสงสว่างสนามฟุตบอล LED จำนวน 1 งาน 2018-10-12 2018-10-16
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สื่อมัลดิมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 1 ระบบ (พร้อมติดตั้ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-09-26 2018-10-01