วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2564  04:03 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-09-16 2020-09-18
2 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2020-09-09 2020-08-28
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ( พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 รายการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-09-01 2020-09-09
4 ประกวดราคาซื้อชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-09-01 2020-09-03
5 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-08-31 2020-08-20
6 ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลป่าติ้ว 2020-08-31 2020-08-31
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงราคาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e -bidding ) 2020-08-27 2020-09-01
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) 2020-08-27 2020-09-01
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
10 การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดบวิธีขายทอดตลาด 2020-08-24 2020-09-11
11 ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลป่าติ้ว โดยวิธีขายทอดตลาด 2020-08-24 2020-08-24
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าน้อยไปบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 8 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-08-20 2020-08-24
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถไถ (แทรกเตอร์) จำนวน 1 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-08-17 2020-08-25
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายในห้องประชุมเพื่อรับรองการประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e -bidding ) 2020-08-17 2020-08-24
15 การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด 2020-08-14 2020-08-26
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอนบ้านย่อ -บ้านสวน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-08-14 2020-08-20
17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2020-08-14 2020-08-28
18 ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ 2020-07-23 2020-07-15
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยเขตช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถนนไชยเขตช่วงจากแยกถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนน ซอยวัดเลียบ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2020-07-14 2020-07-20
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมรงค์ ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 5 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-07-14 2020-07-20