วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  00:12 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e GP ของกรมบัญชีกลาง 2020-04-08 2020-04-17
2 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตชั้่นสูง ต.ในเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯจำนวน 1 ตัว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bididng 2020-04-08 2020-04-20
3 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจ หายใจ และการตรวจความผิดปกติของช่องท้อง อัจฉริยะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ตัว ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-04-08 2020-04-20
4 ประกวดราคาชื้อชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวดาร) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯจ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-04-07 2020-04-14
5 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองเสมือนจริงระบบกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding 2020-04-03 2020-04-10
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโมบาย แอพพลิกเคชั่น มหาวยิทยาลัยราชภัฎอุบลฃราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 2020-04-03 2020-04-30
7 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) 2020-04-02 2020-04-02
8 ยกเลิกประกระกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้่องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 2 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2020-04-02 2020-04-02
9 ประกาศผลการปรกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-04-02 2020-04-02
10 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-03-31 2020-04-03
11 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอบุลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-31 2020-04-03
12 ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการทางเทคโนโล
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Smaet Classroom) มหาวิยทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล จำนวน 5 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-30 2020-04-08
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding 2020-03-30 2020-04-07
15 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน 1 ระบบ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-30 2020-04-03
16 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 2020-03-30 2020-04-07
17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 2 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-30 2020-04-08
18 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตและเผยแพร่เอกสารสื่อการเรียนการสอน - สอบมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ห้อง สด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-03-31
19 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตและเผยแพร่เอกสารสื่อการเรียนการสอน - สอบมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ห้อง สด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-03-31
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน 1 ห้อง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2020-03-27 2020-04-01