วันจันทร์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  17:25 น.
# รายละเอียด วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง ไฟล์แนบ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-07 2018-12-14
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-07 2018-12-17
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปซ.301/26 (บ้านพักเดี่่ยว) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-04 2018-12-13
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ซ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-12-03 2018-12-12
5 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 2018-11-30 2018-12-13
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-30 2018-12-07
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-29 2018-12-07
8 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-29 2018-12-06
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง ,ลานกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-28 2018-12-06
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-27 2018-12-04
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ก้าง 5 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 1 รายการ ยาว 235 เมตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-23 2018-11-30
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบนผิวถนนเดิม ก้วาง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-23 2018-11-30
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สวปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2018-11-22 2018-11-29
14 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผลิตสื่อเผยแพร่ และโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภาคเอกชน 2018-11-16 2018-11-16
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสูง ต.กุดชุม - บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขี้เหล็ก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว - บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมะซ่อม ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา - บ้านหนองสองห้อง ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโซง ต.ทุ่งมน -บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค่้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดชุม ต.กุดชุม - บ้านคำผักกูด ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย - บ้านดงมะหรี่ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ระยะทาง 2.000กิโลเมตร 2018-11-14 2018-11-26